Krajowa Administracja Skarbowa

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do KAS5 zł
Anuluj

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) jest wyspecjalizowaną jednostką rządową, powołaną do działania od 1 marca 2017 roku i uprawnioną do prowadzenia kontroli celno-skarbowej (zastępującej funkcjonujące do tej pory kontrole podatkowe, skarbowe oraz celne). KAS może prowadzić kontrolę z zakresu realizacji obowiązków podatkowych, należności celnych oraz pozostałych należności budżetowych. Za stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia, funkcjonariusze KAS mogą nałożyć na kontrolowanego mandat karny w wysokości do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI CELNO – SKARBOWEJ
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
– Jak rozpoczyna się kontrola?


CZAS I MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Kiedy i gdzie prowadzić można kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może robić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności kontrolnych?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ / ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć / okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co uprawnia do wejścia do firmy przez kontrolującego? 


BRAKI FORMALNE UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ/ UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co zrobić kiedy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli lub legitymacja służbowa ma braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA
Kiedy można nie wpuścić kontrolującego do firmy?


PRZESZUKANIE / WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE / SPRZECIW CO DO WEJŚCIA NA TEREN FIRMY
Czy zażalenie / sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM FIRMY
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ / PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA / ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych?


TAJEMNICA ZAWODOWA
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych?


TAJEMNICA ZAWODOWA – PRAWNIK FIRMOWY (IN-HOUSE LAWYER)
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez in-house lawyer?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać własnych programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w firmie lub poza nią (np. notować hasła wyszukiwania)?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW i SPRZĘTÓW ELKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery lub elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopie zajętych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia całego zajętego materiału dowodowego – na jakiej podstawie i w jakim zakresie?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia, schowki (np. szafy), dokumenty lub elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZSTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie decyzje kontrolujący może podjąć po zakończeniu kontroli?


ŚRODNI ZASKARŻENIA
Czy i jak można się odwołać od rozstrzygnięcia wydanego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?