Ochrona Roślin i Nasiennictwa

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do Kontrola Żywności5 zł
Anuluj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma za zadanie sprawować nadzór nad zdrowiem roślin oraz nad wytwarzaniem, oceną, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym, jak również zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Jak rozpoczyna się kontrola?


CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONTROLI
Kiedy można prowadzić kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może zrobić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności kontrolnych?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć/ okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane/ okazywane przez kontrolującego?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA/ UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co uprawnia do wejścia do firmy przez kontrolującego?


BRAKI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH ZAWIADOMIENIA/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI
Co zrobić kiedy dokumenty okazywane i doręczane przez kontrolującego mają braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA/ UPOWAŻNIENIA
Czy można prowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE/ WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE/ SPRZECIW CO DO WEJŚCIA NA TEREN FIRMY
Czy zażalenie/ sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM FIRMY
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ/ PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy i kiedy taka odmowa jest możliwa?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy i kiedy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych zapisanych na komputerze, serwerach i innych elektronicznych nośników informacji w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w Firmie lub poza nią i notować jej przebieg lub hasła wyszukiwania?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery i inne elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopię zajętych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia całego zajętego materiału dowodowego?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia/ schowki/ dokumenty/ elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie roztrzygnięcia mogą być wydane po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
Czy i jak można się odwołać od roztrzygnięcia wydanego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?