Nadzór budowlany

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do Nadzór Budowlany5 zł
Anuluj

Nadzór budowlany może prowadzić kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie m.in. sposobów zagospodarowania nieruchomości, bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach budowlanych, przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz zastosowanych materiałów, a także wykonywania funkcji technicznych w budownictwie.  Za stwierdzone naruszenia i niezgodności Nadzór budowlany może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 5.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Jak rozpoczyna się kontrola?


CZAS TRWANIA KONTROLI
Kiedy można prowadzić kontrolę?


MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Gdzie można prowadzić kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą braź udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może zrobić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli ?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności kontrolnych?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ / ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć/ okazać przed wejściem na teren budynku/ obiektu budowlanego/ robót budowlanych ?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co uprawnia do wejścia do firmy przez kontrolującego ?


BRAKI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA
Czy można przeprowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE/ WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM FIRMY
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ/ PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA/ ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy i kiedy taka odmowa jest możliwa?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwiać się wglądowi do tych dokumentów?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać programów analitycznych?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie roztrzygnięcia mogą być wydane po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
Czy i jak można się odwołać od roztrzygnięcia wydanego po zakończeniu kontroli?


KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW