Inspekcja Transportu Drogowego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do Inspekcji Transportu Drogowego5 zł
Anuluj

Inspektorzy transportu drogowego są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Do zadań Inspekcji należy kontrola przestrzegania przepisów regulujących przewóz, ruch oraz transport drogowy, jak również ochrona stanu infrastruktury drogowej.

 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami podczas jednej kontroli drogowej suma kar pieniężnych może wynieść nawet do 10 000 zł, a przypadku kontroli w firmie wykonującej przewóz drogowy nawet do 40 000 zł.

 

W 2017 r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili ponad 166 tysięcy kontroli drogowych pojazdów w zakresie transportu drogowego wydając ponad 12 563 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz 33 636 tysięcy mandatów karnych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Jak rozpoczyna się kontrola?


CZAS TRWANIA KONTROLI
Kiedy można przeprowadzić kontrolę?


MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Gdzie można przeprowadzić kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może zrobić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności kontrolnych?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIE O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć/ okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYMOGI FORMALNE/ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane/ okazywane przez kontrolującego?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co upoważnia do wejścia do firmy przez kontrolującego?


BRAKI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co zrobić kiedy dokumenty okazywane i doręczane przez kontrolującego mają braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA
Czy można prowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE/ WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE/ SPRZECIW CO DO WEJŚCIA DO FIRMY
Czy zażalenie/ sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM FIRMY
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ/ PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika
?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA/ ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy i kiedy taka odmowa jest możliwa?


TAJEMNICA ZAWODOWA
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych?


TAJEMNICA ZAWODOWA – PRAWNIK FIRMOWY (IN-HOUSE LAWYER)
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez in-house lawyer?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może z używać programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych zapisanych na komputerze, serwerach i innych elektronicznych nośnikach informacji w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w Firmie lub poza nią i notować jej przebiej lub hasła wyszukiwania?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery i inne elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopie zajętych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia całego zajętego materiału dowodowego?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kotrolujący może zapieczętować pomieszczenia/ schowki (np. szafy)/ dokumenty/ elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie roztrzygnięcia mogą być wydane po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
Czy i jak można się odwołać od roztrzygnięcia wydanego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?