Państwowa Straż Pożarna

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do Państwowa Straż Pożarna5 zł
Anuluj

Państwowa Straż Pożarna zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym m.in. oceną zgodności rozwiązań technicznych na obiektach oraz spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładzie.

Państwowa Straż Pożarna w trakcie roku prowadzi kilkaset postępowań kontrolnych.

Za stwierdzone naruszenia i niezgodności kontrolujący ukarać może mandatem do nawet do 500 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący?


CZAS I MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Kiedy i gdzie prowadzić można kontrolę?


UDZIAŁ W KONTROLI
Czy przedsiębiorca musi być obecny w czasie kontroli i brać w niej udział?


PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może robić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół?


PROTOKOŁOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PRZED WEJŚCIEM KONTROLUJĄCEGO DO FIRMY
Co jeszcze powinienem wiedzieć?


WEJŚCIE DO FIRMY
Kto uprawniony jest do kontroli?


TERMIN I LIMIT CZASOWY KONTROLI
Kiedy i na jak długo kontrolujący może wejść do firmy?


UPOWAŻNIENIA I LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty doręczyć lub okazać powinien kontrolujący przed wejściem do firmy?


BRAK ORYGINAŁU UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co uprawnia do wejścia do firmy przez kontrolującego?


WEJŚCIE DO FIRMY NA LEGITYMACJĘ
Czy kontrolujący może wejść do firmy bez zgody przedsiębiorcy w oparciu o samą legitymację służbową, bez upoważnienia i zawiadomienia?


WZORY I WYMOGI FORMALNE UPOWAŻNIENIA ORAZ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne spełniać powinny dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


BRAKI FORMALNE UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH
Co zrobić kiedy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub legitymacja służbowa ma braki formalne?


UNIEMOŻLIWIENIE WEJŚCIA DO FIRMY
Kiedy można nie wpuścić kontrolującego do firmy?


SPRZECIW –  WEJŚCIE DO FIRMY
Kiedy i jak złożyć sprzeciw co do wejścia do firmy i czy po jego wniesieniu kontrolujący może prowadzić dalej czynności?


OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH
Kto ma obowiązek uczestniczyć w kontroli?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH
Kto ma prawo uczestniczyć w kontroli?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom i w jakim zakresie?


ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Kiedy odmówić można odpowiedzi na pytanie?


WGLĄD DO DOKUMENTÓW
Czy i kiedy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ/ PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać własnych programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SERWERÓW, KOMPUTERÓW I ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w firmie lub poza nią (np. notować hasła wyszukiwania)?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery lub elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopie zajętych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia całego zajętego materiału dowodowego – na jakiej podstawie i w jakim zakresie?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia, schowki (np. szafy), dokumenty lub elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


INNE ROZSTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie decyzje kontrolujący może podjąć po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
W jaki sposób można się odwołać od decyzji kontrolującego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?