Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do ZUS5 zł
Anuluj

Kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlega wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek. W szczególności, kontrolujący sprawdzają jak przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zgłaszania ubezpieczonych, oraz czy prawidłowo i rzetelnie odprowadzają składki. Zgodnie z danymi ze sprawozdania z działalności ZUS za rok 2017, w tamtym roku przeprowadzono aż 60 804 kontroli u płatników składek, natomiast nieprawidłowości pojawiły się u 39 476 kontrolowanych. Kwota wykazanych nieprawidłowości przekracza 362 821 850,27 zł.

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący?


CZAS I MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Kiedy i gdzie prowadzić można kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jakwyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może robić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ / ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć / okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co upoważnia do wejścia do firmy przez kontrolującego? 


BRAKI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI  / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH FORMALNYCH ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co zrobić kiedy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub legitymacja służbowa ma braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA
– Czy można prowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE / WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE / SPRZECIW CO DO WEJŚCIA NA TEREN FIRMY
Czy zażalenie / sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom i w jakim zakresie?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ / PRZESŁUCHANIU
Kto ma prawo uczestniczyć w kontroli? 


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA / ODMOWA ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy i kiedy taka odmowa jest możliwa?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać własnych programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych zapisanych na komputerze, serwerach i innych elektronicznych nośnikach informacji w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w firmie lub poza nią (np. notować hasła wyszukiwania)?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć lub zabezpieczyć oryginały dokumentów, komputery, serwery lub elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopie zabezpieczonych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia zabezpieczonego materiału dowodowego – na jakiej podstawie i w jakim zakresie?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia, schowki (np. szafy), dokumenty lub elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZSTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie decyzje może podjąć kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
W jaki sposób można się odwołać od decyzji kontrolującego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?