Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do PUODO5 zł
Anuluj

Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, jako organ nadzorczy, zajmuje się kontrolą przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W 2017 roku przeprowadzono 145 kontroli i wydano 69 decyzji.

W ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na kontrolowanego może być nałożona kara pieniężna w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

 

W celu przybliżenia tematyki ochrony danych osobowych i przeprowadzanych kontroli, w pierwszej kolejności wyjaśnienia wymagają dwa istotne pojęcia:

  1. dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. – art. 4 pkt 1 RODO
  2. przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. – art. 4 pkt 2 RODO

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Jak rozpoczyna się kontrola?


CZAS TRWANIA KONTROLI
Kiedy można przeprowadzić kontrolę?


MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Gdzie można przeprowadzić kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela Firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może robić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół z czynności kontrolnych?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z czynności przesłuchania?


ZAWIADOMIENIE O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć/ okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego? 


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


BRAK ORYGINAŁU ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Oryginał czy kopia? Co uprawnia do wejścia na teren Firmy przez kontrolującego?


BRAKI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co jest brakiem formalnym?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA/ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Co zrobić kiedy dokumenty okazywane i doręczane przez kontrolującego mają braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI/ UPOWAŻNIENIA
Czy można przeprowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE/ WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE/ SPRZECIW CO DO WEJŚCIA NA TEREN FIRMY
Czy zażalenie/ sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom i w jakim zakresie?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ/ PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA/ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy i kiedy taka odmowa jest możliwa?


TAJEMNICA ZAWODOWA
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych?


TAJEMNICA ZAWODOWA – PRAWNIK FIRMOWY (IN-HOUSE LAWYER)
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez in-house lawyer?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych zapisanych na komputerze, serwerach i innych elektronicznych nośnikach w celu ich późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w Firmie lub poza nią i notować jej przebieg lub hasła wyszukiwania?


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery i inne elektroniczne nośniki informacji?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia/ schowki/ dokumenty /elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZSTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Co dzieje się po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
W jaki sposób można odwołać się od rozstrzygnięcia PUODO?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?