Kontrola podatkowa

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Miesięczny dostęp do Kontrola Podatkowa5 zł
Anuluj

Kontrola podatkowa może prowadzić kontrolę m.in. wykonywania zobowiązań podatkowych przez płatników, podatników oraz inkasentów, a także płatników podatku akcyzowego. Za stwierdzona naruszenia i niezgodności kontrola podatkowa może ukarać firmę mandatem karnym w wysokości do 3.700 zł.

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI
Jakie przepisy stosować?


PRZEDMIOT KONTROLI
Co jest kontrolowane?


ORGAN KONTROLI
Jaki organ prowadzi kontrolę?


KONTROLUJĄCY
Kto przeprowadza kontrolę?


KONTROLOWANY
Kto podlega kontroli?


WSZCZĘCIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący przed wszczęciem kontroli?


CZAS I MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI
Kiedy i gdzie prowadzić można kontrolę?


UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH
Czy przedstawiciele Firmy mogą brać udział w kontroli?


PRZEDSTAWICIEL FIRMY
Jak wyznaczyć przedstawiciela firmy?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – UPRAWNIENIA
Co może robić kontrolujący?


CZYNNOŚCI KONTROLNE – OBOWIĄZKI
Do czego zobowiązany jest kontrolujący?


PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY
Co można a co trzeba zrobić w trakcie kontroli?


PROTOKOŁOWANIE CZYNNOŚCI
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzić protokół?


PROTOKOŁOWANIE PRZESŁUCHAŃ / ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Czy kontrolujący ma obowiązek sporządzenia protokołu z przesłuchania i odpowiedzi na zadawane pytania?


ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty należy doręczyć / okazać przed wejściem na teren Firmy?


WYMOGI FORMALNE ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA / LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne powinny spełniać dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


WYZNACZANIE TERMINU KONTROLI
Kiedy można podejmować czynności kontrolne?


UPOWAŻNIENIA I LEGITYMACJE SŁUŻBOWE
Jakie dokumenty doręczyć lub okazać powinien kontrolujący przed wejściem do firmy?


BRAK ORYGINAŁU UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Czy do wejścia do firmy konieczne jest okazanie oryginału upoważnienia do przeprowadzenia kontroli lub legitymacji służbowej (czy wystarczą kopie tych dokumentów)?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA
Czy można prowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


WZORY I WYMOGI FORMALNE UPOWAŻNIENIA ORAZ LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie wymogi formalne spełniać powinny dokumenty doręczane i okazywane przez kontrolującego?


BRAKI FORMALNE UPOWAŻNIENIA LUB LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Jakie mogą być braki formalne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, czy legitymacji służbowej?


SKUTKI BRAKÓW FORMALNYCH
Co zrobić kiedy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub legitymacja służbowa ma braki formalne?


KONTROLA BEZ ZAWIADOMIENIA O KONTROLI / UPOWAŻNIENIA
Czy można prowadzić kontrolę w oparciu o samą legitymację służbową?


PRZESZUKANIE / WEJŚCIE NA TEREN FIRMY
Czy i kiedy można nie wpuścić kontrolującego na teren Firmy?


ZAŻALENIE / SPRZECIW
Czy zażalenie / sprzeciw wstrzymują czynności kontrolne?


ZADAWANIE PYTAŃ PRACOWNIKOM FIRMY
Czy kontrolujący może zadawać pytania pracownikom i w jakim zakresie?


UDZIAŁ PEŁNOMOCNIKA W ZADAWANIU PYTAŃ / PRZESŁUCHANIU
Czy kontrolujący może zadawać pytania bez udziału profesjonalnego pełnomocnika?


ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA / ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Kiedy odmówić można odpowiedzi na pytanie?


TAJEMNICA ZAWODOWA
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych?


TAJEMNICA ZAWODOWA – PRAWNIK FIRMOWY (IN-HOUSE LAWYER)
Czy można sprzeciwić się wglądowi do dokumentów sporządzonych przez in-house lawyer?


DOKUMENTY SPOZA ZAKRESU KONTROLI
Czy można sprzeciwić się wglądowi do tych dokumentów?


SPRZĘTY ELEKTRONICZNE
Czy kontrolujący może zapoznawać się z zawartością komputerów, serwerów i innych elektronicznych nośników informacji oraz dokonywać ich analizy?


PROGRAMY ANALITYCZNE
Czy kontrolujący może używać własnych programów analitycznych?


KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może wykonać kopię danych zapisanych na komputerze, serwerach i innych elektronicznych nośnikach informacji w celu późniejszej analizy?


ANALIZA MATERIAŁÓW
Czy można brać udział w analizie materiałów zebranych w toku kontroli prowadzonej w Firmie lub poza nią i notować jej przebieg lub hasła wyszukiwania


ZAJĘCIE DOKUMENTÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH
Czy kontrolujący może zająć oryginały dokumentów, komputery, serwery i inne elektroniczne nośniki informacji?


KOPIE ZAJĘTYCH DOKUMENTÓW
Czy można sporządzić kopie zajętych dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych?


DOKUMENTOWANIE ZAJĘCIA
Czy należy żądać listy lub zestawienia całego zajętego materiału dowodowego – na jakiej podstawie i w jakim zakresie?


ZAPIECZĘTOWANIE POMIESZCZEŃ
Czy kontrolujący może zapieczętować pomieszczenia, schowki (np. szafy), dokumenty lub elementy wyposażenia?


ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Co powinien zrobić kontrolujący po zakończeniu kontroli?


ROZSTRZYGNIĘCIA POKONTROLNE
Jakie decyzje kontrolujący może podjąć po zakończeniu kontroli?


ŚRODKI ZASKARŻENIA
W jaki sposób można się odwołać od decyzji kontrolującego po zakończeniu kontroli?


INNE ISTOTNE REGULACJE
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?